OPŠTINA MALO CRNIĆE

Izaberite pismo

Informator o radu

 informator o radu opstine Malo Crnice
Informator ažuriran 11.7.2014

Organizaciona shema

KZM na twiteru
regionalna razvojna agencija
Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

Slobodno vreme

Continental turs Kula

Na osnovu člana 9. Odluke o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti upravljanje komunalnim otpadom na području Opštine Malo Crniće („Službeni glasnik Opštine Malo Crniće broj 3.),  Inicijative opštinske uprave broj 352-17/2016 od 22.03.2016.godine i člana 5. Odluke o pokretanju postupka privremenog poveravanja obavljanja komunalne delatnosti na teritoriji opštine Malo Crniće- sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje i odlaganje broj: 352-18/2016 od 22.03.2016.godine, Komisija za sprovođenje postupka raspisije,

 

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za privremeno poveravanje obavljanja komunalne delatnosti sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada

u naseljima na teritoriji opštine Malo Crniće

 

PREDMET JAVNOG  POZIVA:

 

Predmet javnog  poziva je podnošenje ponuda za privremeno poveravanje obavljanja komunalne delatnosti sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada u naseljima na teritoriji opštine Malo Crniće, tj. sakupljanje i odnošenje smeća iz domaćinstava iz svih naseljenih mesta, sakupljanje i odnošenje smeća od svih pravnih lica, preduzetnika i javnih ustanova u svim naseljenim mestima.

 

PRAVO UČEŠĆA:

 

Pravo za podnošenje ponuda po Javnom pozivu ima svako domaće i strano pravno lice i preduzetnik ako ispunjava obavezne i dodatne uslove propisane Konkursnom dokumentacijom i dostavi dokaze o tome, kao i  čitko popunjene, overene potpisom i pečatom od strane ovlašćenog lica Obrasce iz Konkursne dokumentacije.

Pravno lice koje je na teritoriji opštine Malo Crniće obavljalo predmetnu komunalnu delatnost, a sa kojim je raskinut ugovor, nema pravo da učestvuje u postupku.

 

KRITERIJUMI ZA IZBOR PONUDE:

 

Kriterijum za odabir ponuđača: Nastavite sa čitanjem

Na osnovu člana 39., 55. i 57., Zakona o javnim nabavkama („Sl glasnik RS“, broj 124/2012 i 68/2015),  Opštinska uprava Malo Crniće upućuje

 

P  O  Z  I  V

Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti

„USLUGA SUZBIJANJA KOMARACA  “

 

 1. NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA:  Opštinska uprava Malo Crniće, 12311 Malo Crniće, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 2. VRSTA NARUČIOCA: Oragan lokalne samouprave.
 3. VRSTA POTUPKA JAVNE NABAVKE: postupak javne nabavke male vrednosti.
 4. OPIS PREDMETA  NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: usluga suzbijanje komaraca ORN: 90919200-usluga suzbijanja štetočina. Nastavite sa čitanjem

Na osnovu člana 39., 55. i 57., Zakona o javnim nabavkama („Sl glasnik RS“, broj 124/2012 i 68/2015),  Opštinska uprava Malo Crniće upućuje

 

P  O  Z  I  V

Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti

„USLUGA ČIŠĆENJA SLUŽBENIH PROSTORIJA  “

 

 1. NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA:  Opštinska uprava Malo Crniće, 12311 Malo Crniće, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 2. VRSTA NARUČIOCA: Oragan lokalne samouprave.
 3. VRSTA POTUPKA JAVNE NABAVKE: postupak javne nabavke male vrednosti.
 4. OPIS PREDMETA  NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: usluga čišćenja službenih prostorija ORN: 90919200-usluga čišćenja kancelarija.
 5.  BROJ PARTIJA, UKOLIKO SE PREDMET NABAVKE OBLIKUJE U VIŠE PARTIJA: Predmet nabavke nije oblikovan po partijama
 6. KRITERIJUM, ELEMENTI KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA: najniža ponuđena cena.
 7. NAČIN PREUZIMANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE: konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stajtu naručioca: WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
 8. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROK: Ponuda se podnosi Nastavite sa čitanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALO CRNIĆE
Maršala Tita br.80
12311 MALO CRNIĆE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca: Opštinska uprava opštine Malo Crniće
Adresa naručioca: Maršala Tita br.80
Internet stranica naručioca : www.opstinamalocrnice.org.
Vrsta naručioca: Lokalna samouprava
Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta: usluga
Opis predmeta nabavke: odabir pružaoca usluga “Pomoć u kući za stara lica“.
ORN: – 85312100- dnevne usluge u zajednici
Elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena“
Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
Konkursna dokumentacija može se preuzeti na adresi: Opštinska uprava opštine Malo Crniće, Maršala Tita br.80, Malo Crniće, ista je dostupna na internet adresi: www.opstinamalocrnice.org. i www.ujn.gov.rs , Portal javnih nabavki.

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Nastavite sa čitanjem

Film o opštini

Elektronske građevinske dozvole

Vodna knjiga

Email

Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email za službenike i mesne kacelarije
 
MALO CRNIĆE

24.9°C
subjektivni osećaj 24.9°C
Bez oblaka

danas:
33°C / 16°C
sutra sreda četvrtak
27° / 14° 26° / 14° 24° / 13°


Data powered by