Изаберите писмо
Организациона схема
Organizaciona shema
регионална развојна агенција

Регионална развојна агенција Браничево Подунавље

КЗМ
Мапа приступачности
Continental turs Kula

Основица пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге  прописана је чланом 7. и 7а Закона о порезима на имовину. Основица пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге и чију вредност у пословним књигама исказује по методу фер вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама је фер вредност исказана на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

Основицу пореза на имовину пореског обвезника који непокретности у својим пословним књигама не исказује по методу фер вредности  чини:

1) за неизграђено земљиште – вредност земљишта;

2) за остале непокретности – вредност објеката увећана за вредност припадајућег земљишта.

Вредност земљишта и вредност непокретности у овом случају порески обвезник утврђује проценом према елементима корисне површине и  просечне цена квадратног метра  одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност

За врсте непокретности прописане чланом 7.став 4. Закона о порезима на имовину оановица је вредност непокретности  исказана у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника у текућој години, и то за :

 

1) експлоатациона поља и експлоатационе објекте;

2) објекте у којима су смештени производни погони прерађивачке индустрије који се користе за обављање делатности;

3) објекте за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, осим трговине и управљања;

4) објекте за производњу гаса;

5) објекте за производњу паре, топле воде, хладног ваздуха и леда;

6) објекте за третман и одлагање отпада;

7) објекте у којима се одвијају процеси неопходни за поновну употребу материјала;

8) складишне и стоваришне објекте.

 

Подношење пореских пријава уређено је чланом 34.Закона о порезима на имовину. Обвезници који воде пословне књиге сваке године до 31.марта подносе пореске пријаве са утврђеним порезом за ту годину и то на обрасцу ППИ-1.

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
„Пази друге, мисли на себе!
Архива