Изаберите писмо
Организациона схема
Organizaciona shema
регионална развојна агенција

Регионална развојна агенција Браничево Подунавље

КЗМ
Мапа приступачности
Continental turs Kula

Надлежност Одсека локалне пореске администрације

Одсек локалне пореске администрације обавља следеће послове:
-утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе (порез на имовину физичких лица, порез на имовину правних лица, локалне комуналне таксе, накнада за заштиту и унапређивње животне средине)
– канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода;
– врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања;

– подноси захтев за покретање прекршајног поступка

– примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе;
– води пореско књиговодство за локалне јавне приходе;
– врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води служебену евиденцију;

Порез на имовину

Према члану 2.Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број: 26/2001…47/2013) порез на имовину плаћа се на непокретности и то на:

1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;

2) право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;

3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

 

Према члану 6а Закона о порезима на имовину за сврху утврђивања основице пореза на имовину, непокретности се разврставају у следеће групе одговарајућих непокретности:

 

1)грађевинско земљиште;

2) пољопривредно земљиште;

3) шумско земљиште;

4) станови;

5) куће за становање;

6) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности;

7) гараже и гаражна места.

Ради утврђивања пореза на имовину  јединица локалне самоуправе доноси акт о одређивања зона и најопремљенијих зона, акт о утврђивању просечних  цена одговарајућих непокретности у зонама, акт о утврђивањању коефицијената за непокретности у зонама, одлуку о висини стопе амортизације и одлуку о висини стопе пореза на имовину

 

Одлуке за утврђивање пореза на имовину се налазе у делу Документи-локална пореска или на линку:

http://dokumenti.opstinamalocrnice.org/lokalna-poreska/

 

На основу члана 5. став 2. Правилника о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате (“Службени гласник РС”, бр.28/16), локална пореска администрација дужна је да на својој интернет страни објави податак о висини референтне каматне стопе и од када се та стопа примењује, најкасније у року од пет дана од дана објављивања одлуке о измени референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Референтна каматна стопа Народне банке Србије износи 4,00% и важи од 07.07.2016.године.

http://www.nbs.rs/internet/latinica/30/30_4/30_4_5/

 

OBRASCI

  1. Potprilog
  2. Obrazac PPI-1
  3. PPI-2
  4. PRAVILNIK O POPUNJAVANJU PORESKE PRIJAVE PPI-1
  5. prilog1
  6. Prijava za isticanje firme

 

Odluke Skupštine opštine:

 

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
„Пази друге, мисли на себе!
Архива