Category Archives: Обавештења

ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана 67. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/08, 6/11 и 1/16) и члана 2. став 1. тачка 10. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 18/08 и 2/12),

Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној дана 27. 02. 2017. године,  доноси

ПРАВИЛНИК

о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће

ПРИЗНАЊЕ НАЛЕД-а

МАЛО ЦРНИЋЕ,

НАЈЕФИКАСНИЈА ОПШТИНА У ИЗДАВАЊУ Е-ДОЗВОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2017 ГОДИНУ

ПЛАН РАДА ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

ЗА 2017 ГОДИНУ

            У 2017.години планирано је више редовних,као и ванредних инспекцијских контрола извођења грађевинских радова из следећих области:

Извештај о раду грађевинског инспектора Општинске управе Општине Мало Црниће за 2016.годину

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ

БРОЈ НАБАВКЕ: 8/ 2016

 

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПРОТИВ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ „УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“ ИСТИЧЕ 05. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Исправка јавног позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мало Црниће за 2017.годину

Исправка јавног позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мало Црниће за 2017.годину

КОНАЧНА ЛИСТА ОДАБРАНИХ КОРИСНИКА по јавном конкурсу за доделу јуница у 2016. Години

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА По јавном конкурсу за доделу јуница у 2016. години

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

У складу са чланом 10. и 29. ст. 1. И 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Општинска управа Мало Црниће, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП «СРБИЈАГАС», Нови Сад, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: «Изградња дистрибутивног гасовода радног притиска до 16 бара на територији Општине Мало Црниће у КО Велико Црниће, КО Мало Црниће, КО Топоница, КО Велико Село, КО Врбница, КО Божевац, КО Шапине и КО Смољинац», на територији Општине Мало Црниће.

Увид у податке и документацију пројекта, могућ је сваког радног дана у просторијама Општинске управе Мало Црниће, канцеларија број 4.

Позивају се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност да у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, изврше увид у документацију и доставе своје мишљење у писној форми на адресу Општинска управа Мало Црниће, 12311 Мало Црниће. Надлежни орган ће одлучивати о поднетом захтеву узимајући у обзир мишљења доствљена у горе наведеном року.