Изаберите писмо
Организациона схема
регионална развојна агенција
Регионална развојна агенција Браничево Подунавље
КЗМ
Канцеларија за младе општине Мало Црниће
Мапа приступачности
Continental turs Kula

На основу члана 6. став 1. тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе локалне колуналнме таксе су изворни приход јединице локалне самоуправе. Одлуком о локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 2/2015) уводе се локалне комуналне таксе  за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Мало Црниће, утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања комуналне таксе.

Обвезник локалне комуналне таксе је физичко и правно лице – корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење  Одлуком прописано плаћање комуналне таксе.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга.

Одлуком о локалним комуналним таксама уведене су таксе за:

  1. Истицање фирме на пословном простору,
  2. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе ( коловози,тротоари, зелене површине, бандере и сл. ),
  3. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
  4. Коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе
  5. Држање средстава за игру („забавне игре“),
  6. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог коришћења.
Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email за службенике и месне кацеларије
„Пази друге, мисли на себе!
Архива