OPŠTINA MALO CRNIĆE

Izaberite pismo

Organizaciona shema

regionalna razvojna agencija
Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje

KZM

Kancelarija za mlade opštine Malo Crniće

Mapa pristupačnosti

Continental turs Kula

 

Na osnovu člana 39., 55. i 57., Zakona o javnim nabavkama („Sl glasnik RS“, broj 124/2012 i 68/2015),  Opštinska uprava Malo Crniće upućuje

 

P  O  Z  I  V

Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti

„USLUGA SUZBIJANJA KOMARACA  “

 

  1. NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA: Opštinska uprava Malo Crniće, 12311 Malo Crniće, OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
  1. VRSTA NARUČIOCA: Oragan lokalne samouprave.
  2. VRSTA POTUPKA JAVNE NABAVKE: postupak javne nabavk
    e male vrednosti. Nastavite sa čitanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE MALO CRNIĆE
Maršala Tita br.80
12311 MALO CRNIĆE

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca: Opštinska uprava opštine Malo Crniće
Adresa naručioca: Maršala Tita br.80
Internet stranica naručioca : www.opstinamalocrnice.org.
Vrsta naručioca: Lokalna samouprava
Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta: usluga
Opis predmeta nabavke: odabir pružaoca usluga “Pomoć u kući za stara lica“.
ORN: – 85312100- dnevne usluge u zajednici Nastavite sa čitanjem

U skladu sa članom 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, 10/16) članom 9. Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 19/16), člana 1. – 5. Pravilnika o odobravanju i  finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 1/17),  člana 67. Statuta opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, 12/08, 6/11 i 1/16) i člana 2. stav 1. tačka 10. Odluke o Opštinskom veću opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, 18/08 i 2/12), Opštinsko veće Opštine Malo Crniće na sednici održanoj dana 16. 03. 2017. godine, raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE 2017. GODINU

 

I.PREDMET KONKURSA

 

Sredstva određena Odlukom  o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 19/2016) na poziciji 146. – dotacije sportskim savezima, klubovima, udruženjima i 147. – dotacije sportskim manifestacijama,  ekonomska klasifikacija 481 i funkcija 810,  u ukupnom iznosu od 4.300.000 dinara, opredeljuju se za finansiranje: Nastavite sa čitanjem

Na osnovu  Odluke o budžetu Opštine Malo Crniće za 2017. godinu,   člana 6. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće, broj 110-5/2014 od 31. januara 2014. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za odabir programa i projekata nevladinog sektora i udruženja građana, broj 06-4/2017-3 od 16.03.2017. godine i Zaključka Opštinskog veća od  16. 03. 2017. godine raspisuje se

 

  JAVNI KONKURS

Za finansiranje  programa  i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2017. godini

 

  1. Raspisije se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Malo Crniće za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2017. godini, u oblasti:

KOMPLETAN TEKST SA OBRASCIMA MOŽETE PREUZETI OVDE

Na osnovu člana 39., 55. i 57., Zakona o javnim nabavkama („Sl glasnik RS“, broj 124/2012 i 68/2015),  Opštinska uprava Malo Crniće upućuje

 

P  O  Z  I  V

Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 5/2017

„USLUGA ČIŠĆENJA SLUŽBENIH PROSTORIJA  “

 

  1. NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA:  Opštinska uprava Malo Crniće, 12311 Malo Crniće, WWW.OPSTINAMALOCRNICE.ORG.
  2. VRSTA NARUČIOCA: Oragan lokalne samouprave.
  3. VRSTA POTUPKA JAVNE NABAVKE: postupak javne nabavk Nastavite sa čitanjem

Na osnovu člana 39., 55. i 57., Zakona o javnim nabavkama („Sl glasnik RS“, broj 124/2012),  Opštinska uprava Malo Crniće upućuje

 

P  O  Z  I  V

Za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti

„RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU ZGRADE ARHIVE“

JN br. 4/2017 Nastavite sa čitanjem

Na osnovu člana 138. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), člana 67. Statuta opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 12/08, 6/11 i 1/16) i člana 2. stav 1. tačka 10. Odluke o Opštinskom veću opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 18/08 i 2/12),

Opštinsko veće opštine Malo Crniće na sednici održanoj dana 27. 02. 2017. godine,  donosi

PRAVILNIK

o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Malo Crniće Nastavite sa čitanjem

Film o opštini

Elektronske građevinske dozvole

Email

Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email za službenike i mesne kacelarije

„Pazi druge, misli na sebe!

Arhiva