Изаберите писмо
Организациона схема
регионална развојна агенција
Регионална развојна агенција Браничево Подунавље
КЗМ
Канцеларија за младе општине Мало Црниће
Мапа приступачности
Continental turs Kula

Ј А В Н А     Р А С П Р А В А
НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Позивају се:
Млади људи општине Мало Црниће,
Стручна јавност,
Представници локалних власти,
Представници невладиних организација,
Представници средстава информисања.

Да своје коментаре и допуне радне верзије Локалног акционог плана до 22. 09.2014. године, шаљу Kooрдинатору Канцеларије за младе Милици
Пеурачи на eмаил:

kzmmalocrnice@opstinamalocrnice.org

kzmlade.malocrnice@yahoo.com

После јавне расправе, Тим за израду ЛАП-а разматра пристигле коментаре, допуне или измене и одлучује да ли ће бити измена у Акционом плану или је потребно додатно објаснити поједина питања грађана.
Након јавне расправе приступа се усвајању документа „Локални акциони план за младе општине Мало Црниће“ од стране општинских власти.

Координатор Канцеларије за младе
Милица Пеурача

Електронске грађевинске дозволе
Email
Email za mesne kancelarije i sluzbenike
Email за службенике и месне кацеларије
„Пази друге, мисли на себе!
Архива